Vitajte na úvodnej stránke
Piatok, 01 Apríl 2011 00:00

 

opvasfesf


Nové akreditované vzdelávacie programy

Predstavujeme Vám nové akreditované vzdelávacie programy, ktoré boli pripravené v spolupráci s firmami zo strojárskeho sektora.

  1. Rozvoj zručností pracovníkovstrojárenskom priemysle:

                a.Modul – Zlepšovanie kvalitystrojárenskom priemysle

                b.Modul – Značka CE – nové trendyposudzovaní zhody strojných zariadení

                c.Modul – Priemyselné riadiace systémy v strojárstve

       II. Odborná jazyková prípravaanglickom jazyku pre oblasť strojárstva

 

Pre viac informácií nás kontaktujte Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

 

 

 

AKREDITÁCIA INOVATÍVNEHO VZDELÁVANIA V·ODVETVÍ STROJÁRSKEHO PRIEMYSLU

(dopytovo-orientovaný projekt)

Strategickým cieľom projektu je zlepšenie kvality a·rozsahu ponúkaných vzdelávacích programov v·strojárenskom priemysle na území SR orientujúc sa na aktuálne potreby spoločnosti založenej na poznatkoch.

Špecifické ciele projektu:

  1. Zmapovať aktuálne požiadavky zamestnávateľov na dodatočné kľúčové kompetencie zamestnancov v·strojárenskom priemysle
  2. Spracovať inovatívny vzdelávací program pre strojárensky sektor
  3. Vytvoriť systém kvality

Zdôvodnenie potreby realizácie projektu

VaP centrum, s.r.o. je lídrom na trhu ďalšieho vzdelávania v·SR. Oblasti pôsobenia vo verejnom alebo súkromnou sektore počet a veľkosť partnerov sú zárukou expertného potenciálu spoločnosti pre uskutočňovanie aktivít spojených s·realizáciou projektu a·následnú trvalú udržateľnosť výsledkov projektu s·očakávanými pozitívnymi dopadmi.

Analýza kompetencií zamestnancov identifikuje na aké konkrétne kompetencie zamestnancov je potrebné sa prednostne zamerať. Následne bude možné vytvoriť obsah vzdelávania pre cieľovú skupinu, ktorého diseminácia bude posilnená e-learningovým výstupom. Finálnou aktivitou bude zavedenie systému kvality a·monitorovania spätnej väzby, ktorý vznikne z·akumulácie návrhov zúčastnených subjektov.

Získavanie nových kompetencií pre trh práce je kľúčovým predpokladom pre rozvoj identifikovanej cieľovej skupiny. Aktivity projektu sú navrhnuté v·súlade s·požiadavkami EK deklarovanými v·Lisabonskej deklarácií o·kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie a·realizácia aktivít napĺňa požiadavky EÚ i·SR definované vo výzve o·podpore zvyšovania kvality ďalšieho vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácií zamestnancov.

Začiatok realizácie projektu: 1.6.2010

Dĺžka realizácie projektu: 32 mesiacov

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Spoločnosť VaP Centrum, s.r.o. vyhlasuje a zverejňuje obchodnú verejnú súťaž podľa §281 – §288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v rámci projektu s názvom „Akreditácia inovatívneho vzdelávania v odvetví strojárenského priemyslu“ v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 2 - Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ, Opatrenie 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania, Rámcová aktivita 2.1.4: Podpora ďalšieho vzdelávania v jednotlivých sektoroch, VÝZVA OPV-2009/2.1/01-SORO

Výzva 

 

Výzva - 13.6.2011

Výzva - 13.6.2011

 


 


VZDELÁVACIE A  PORADENSKÉ CENTRUM, s.r.o., realizuje projekt pod názvom „Akreditácia inovatívneho vzdelávania v odvetví strojárskeho priemyslu“, ITMS: 26120130006, ktorého cieľom je vytvoriť komplexný program vzdelávania a rozvoja kľúčových kompetencií zamestnancov v strojárenskom priemysle na území SR orientujúc sa na aktuálne potreby spoločnosti založenej na poznatkoch.

Spoločnosť VaP Centrum, s.r.o. 

Vám ponúka bezplatnú  e- learningovú formu štúdia

v období JANUÁR – MAREC 2013

Vzdelávací program pozostáva zo 4 kurzov:

Rozvoj zručností pracovníkov v strojárenskom priemysle

I.                    Zlepšovanie kvality v strojárenskom priemyslu

II.                 Značka CE  - nové trendy v posudzovaní zhody strojných zariadení

III.               Priemyselné riadiace systémy v strojárstve

 

 Odborná jazyková príprava v anglickom jazyku pre oblasť strojárstva 

 

Dátum uverejnenia : 28.01.2013

 


 


Workshop - pozvánka

Workshop - program