Projekty

 

opvasfesf


Nové akreditované vzdelávacie programy

Predstavujeme Vám nové akreditované vzdelávacie programy, ktoré boli pripravené v spolupráci s firmami zo strojárskeho sektora.

 1. Rozvoj zručností pracovníkovstrojárenskom priemysle:

                a.Modul – Zlepšovanie kvalitystrojárenskom priemysle

                b.Modul – Značka CE – nové trendyposudzovaní zhody strojných zariadení

                c.Modul – Priemyselné riadiace systémy v strojárstve

       II. Odborná jazyková prípravaanglickom jazyku pre oblasť strojárstva

 

Pre viac informácií nás kontaktujte Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

 

 

 

AKREDITÁCIA INOVATÍVNEHO VZDELÁVANIA V·ODVETVÍ STROJÁRSKEHO PRIEMYSLU

(dopytovo-orientovaný projekt)

Strategickým cieľom projektu je zlepšenie kvality a·rozsahu ponúkaných vzdelávacích programov v·strojárenskom priemysle na území SR orientujúc sa na aktuálne potreby spoločnosti založenej na poznatkoch.

Špecifické ciele projektu:

 1. Zmapovať aktuálne požiadavky zamestnávateľov na dodatočné kľúčové kompetencie zamestnancov v·strojárenskom priemysle
 2. Spracovať inovatívny vzdelávací program pre strojárensky sektor
 3. Vytvoriť systém kvality

Zdôvodnenie potreby realizácie projektu

VaP centrum, s.r.o. je lídrom na trhu ďalšieho vzdelávania v·SR. Oblasti pôsobenia vo verejnom alebo súkromnou sektore počet a veľkosť partnerov sú zárukou expertného potenciálu spoločnosti pre uskutočňovanie aktivít spojených s·realizáciou projektu a·následnú trvalú udržateľnosť výsledkov projektu s·očakávanými pozitívnymi dopadmi.

Analýza kompetencií zamestnancov identifikuje na aké konkrétne kompetencie zamestnancov je potrebné sa prednostne zamerať. Následne bude možné vytvoriť obsah vzdelávania pre cieľovú skupinu, ktorého diseminácia bude posilnená e-learningovým výstupom. Finálnou aktivitou bude zavedenie systému kvality a·monitorovania spätnej väzby, ktorý vznikne z·akumulácie návrhov zúčastnených subjektov.

Získavanie nových kompetencií pre trh práce je kľúčovým predpokladom pre rozvoj identifikovanej cieľovej skupiny. Aktivity projektu sú navrhnuté v·súlade s·požiadavkami EK deklarovanými v·Lisabonskej deklarácií o·kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie a·realizácia aktivít napĺňa požiadavky EÚ i·SR definované vo výzve o·podpore zvyšovania kvality ďalšieho vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácií zamestnancov.

Začiatok realizácie projektu: 1.6.2010

Dĺžka realizácie projektu: 32 mesiacov

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Spoločnosť VaP Centrum, s.r.o. vyhlasuje a zverejňuje obchodnú verejnú súťaž podľa §281 – §288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v rámci projektu s názvom „Akreditácia inovatívneho vzdelávania v odvetví strojárenského priemyslu“ v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 2 - Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ, Opatrenie 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania, Rámcová aktivita 2.1.4: Podpora ďalšieho vzdelávania v jednotlivých sektoroch, VÝZVA OPV-2009/2.1/01-SORO

Výzva 

 

Výzva - 13.6.2011

Výzva - 13.6.2011

 


 


VZDELÁVACIE A  PORADENSKÉ CENTRUM, s.r.o., realizuje projekt pod názvom „Akreditácia inovatívneho vzdelávania v odvetví strojárskeho priemyslu“, ITMS: 26120130006, ktorého cieľom je vytvoriť komplexný program vzdelávania a rozvoja kľúčových kompetencií zamestnancov v strojárenskom priemysle na území SR orientujúc sa na aktuálne potreby spoločnosti založenej na poznatkoch.

Spoločnosť VaP Centrum, s.r.o. 

Vám ponúka bezplatnú  e- learningovú formu štúdia

v období JANUÁR – MAREC 2013

Vzdelávací program pozostáva zo 4 kurzov:

Rozvoj zručností pracovníkov v strojárenskom priemysle

I.                    Zlepšovanie kvality v strojárenskom priemyslu

II.                 Značka CE  - nové trendy v posudzovaní zhody strojných zariadení

III.               Priemyselné riadiace systémy v strojárstve

 

 Odborná jazyková príprava v anglickom jazyku pre oblasť strojárstva 

 

Dátum uverejnenia : 28.01.2013

 


 


Workshop - pozvánka

Workshop - program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapovanie kľúčových kompetencií zamestnancov v strojárenskom priemysle E-mail

V rámci projektu uskutočňujeme prieskum požiadaviek zamestnávateľov na svojich súčasných i budúcich zamestnancov z hľadiska kľúčových kompetencií, ktoré by mali zamestnanci ovládať. Výsledky prieskumu budú slúžiť na vytvorenie vzdelávacích programov kvalitatívne novej úrovne po metodickej i obsahovej stránke.

Dovoľujeme si Vás v tejto súvislosti poprosiť o spoluprácu a poskytnutie Vašich názorov, skúseností, požiadaviek a očakávaní. Po vyplnení hlavičky (základné údaje o Vašej spoločnosti), ďalej z ponúkaných odpovedí prosím vyberte a označte krížikom T najvhodnejšiu odpoveď. Úprimne Vám ďakujeme za Váš čas, ochotu a pomoc. Vyplnený dotazník poprosíme zaslať na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Dotazník na stiahnutie

 
1. MAPOVANIE POŽIADAVIEK ZAMESTNÁVATEĽOV NA DODATOČNÉ KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE ZAMESTNANCOV V STROJÁRENSKOM PRIEMYSLE PDF Vytlačiť E-mail

Vzdelávanie a odborná príprava sú hlavnými témami lisabonského programu pre rast a zamestnanosť a kľúčovým prvkom pre jeho ďalšie pokračovanie s perspektívou do roku 2020. Vytvorenie dobre fungujúceho vedomostného trojuholníka zahŕňajúceho vzdelávanie, výskum a inováciu a podpora všetkých občanov pri zvyšovaní kvalifikácie sú rozhodujúce pre rast a zamestnanosť, ako aj pre spravodlivosť a sociálne začlenenie. Tieto dlhodobé výzvy sa v dôsledku hospodárskeho poklesu dostávajú ešte viac do centra pozornosti. Verejné a súkromné rozpočty sú pod silným tlakom, existujúce pracovné miesta zanikajú a nové si často vyžadujú odlišnú a vyššiu úroveň zručností. Systémy vzdelávania a odbornej prípravy by sa preto mali viac otvoriť a prispôsobiť potrebám občanov, ako aj potrebám trhu práce a spoločnosti ako celku. Mal by sa ustanoviť program celoživotného vzdelávania s cieľom prispieť prostredníctvom celoživotného vzdelávania k rozvoju Európskej únie ako vyspelej znalostnej spoločnosti s trvalo udržateľným hospodárskym rozvojom, vyšším počtom a kvalitnejšími pracovnými miestami a väčšou sociálnou súdržnosťou.
Prvoradou snahou vedenia firiem je využiť krízu v prospech firmy – to znamená personálne ju oživiť kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí sa vracajú zo zahraničia a pracovníkmi zo spoločností zlikvidovaných finančnou krízou. Títo pracovníci musia nahradiť slabých a neperspektívnych zamestnancov. V rámci zníženia rizík vplyvu krízy na firmu je nutné plánovať zmeny a opatrenia: vývoj nových vlastných produktov; uvedenie nových produktov na trh; nákup progresívnych technológií a zariadení; modernizácia výrobných priestorov; rozširovanie spolupráce firmy so školstvom v oblasti transformácie poznatkov medzi praxou a teóriou; rozvoj medzinárodného vzdelávania; budovanie dealerskej siete pre vlastné produkty v rámci EÚ; zriaďovanie nových perspektívnych pracovísk; spolupráca pri vypracovávaní projektov EÚ so zákazníkmi...
Expertní tím projektu Akreditácia inovatívneho vzdelávania v odvetví strojárskeho priemyslu vykonal mapovanie požiadaviek zamestnávateľov v súlade so schváleným projektovým zámerom. Predkladaná správa  je výstupom aktivity 1.1 Mapovanie požiadaviek zamestnávateľov  a pozostáva z prieskumu sektorov domáceho prostredia, prieskumu podobných projektov realizovaných v zahraničí a vypracovanej analýzy, ktorá reflektuje zistenia a závery z uskutočnených prieskumov tak, aby bolo možné definovať a pripraviť školenia kompetencií, ktoré požadujú zamestnávatelia v sektore strojárenstva. Aktivita priamo súvisí aj s ostatnými aktivitami projektu, pretože až na základe výsledkov analýzy bude možné určiť východiskovú situáciu a začať s prípravou implementácie zmien, ktoré sú cieľom realizácie projektu. Zistenia a analýzy budú smerodajným impulzom  pri činnostiach prípravy obsahu a metodík, vytvárania e-learningu a návrhu systému monitorovania spätnej väzby.
Analýza kompetencií zamestnancov bola vypracovaná na základe prieskumov, ktorých úlohou bolo zhromaždiť názory zainteresovaných záujmových skupín na kompetencie, ktoré by mali mať kvalitní zamestnanci v strojárenskom sektore. Zainteresované záujmové skupiny reprezentujú najmä zamestnávatelia v strojárenskom sektore, ktorých požiadavky na kompetencie treba prioritne napĺňať. Ich pripomienky a návrhy boli prednostne posudzované pri procese vypracovania analýzy. Po získaní výsledkov z prieskumov, opytovaní zamestnávateľov a iných participujúcich subjektov nasledoval proces identifikácie kľúčových kompetencií a ich zoradenie do príslušných skupín. Posledným krokom je interpretácia zistení z analýzy osobám zodpovedným za ďalšiu realizáciu projektu, ktoré budú vychádzať z výsledkov analýzy, aby bolo možné pripraviť kvalitný, cielený a efektívny tréning lektorov. Dôležitým okamihom analytickej časti realizácie projektu je import know-how zahraničných partnerov z úspešne realizovaných projektov, ktoré budú tiež predmetom spomínaného prieskumu.

 

HLAVNÉ MEDZNÍKY REALIZÁCIE AKTIVITY


A)    PREVEDENIE PRIESKUMU V SEKTOROCH DANÝCH VÝZVOU
          Cieľové skupiny
Vo výzve na predkladanie projektov boli ako oprávnené cieľové skupiny definované:
-    osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania pre sektory stavebnícky, textilný, elektrotechnický, strojársky a chemický okrem zamestnancov ohrozených prepúšťaním, nízkokvalifikovaných zamestnancov a nezamestnaných ľudí;
-    Lektori ďalšieho vzdelávania.
Pre naplnenie zámeru projektu bola primárne zvolená skupina zamestnancov v strojárskom priemysle. Výber tejto cieľovej skupiny je úzko prepojený na súčasné portfólio klientov, kde najväčšie zastúpenie majú práve strojárenské firmy rozmiestnené na celom území SR. Výber danej cieľovej skupiny a riešenie tohto projektu vidíme ako pridanú hodnotu ponúkaného vzdelávacie programu, ktorý rešpektuje požiadavky sektora ako celok – výstupom projektu bude modulárne vzdelávanie, ktoré bude možné aplikovať celkovo alebo podľa žiaducich modulov pre všetkých zamestnávateľov v sektore strojárenskom.


Oblasť zamerania projektu


GEOGRAFICKÉ ZAMERANIE:

Projekt je rozdelený na 3 geografické oblasti pôsobenia a to podľa umiestnenia:
 - východné Slovensko,
 - stredné Slovensko
 - západné Slovensko. Jeho realizácia bude prebiehať vo všetkých zvolených regiónoch súčasne.

TEMATICKÉ ZAMERANIE:

Tematicky bude projekt zameraný na oblasť ďalšieho vzdelávania v strojárenskom sektore, vychádzajúceho zo strategického zámeru Európskej komisie o novom nasmerovaní európskej vzdelávacej politiky s dôrazom na kvalitatívny rozvoj spolupráce so súkromným sektorom.

 

Metodológia aktivity


Zber dát bol realizovaný v období roku 2010. So žiadosťou  o spoluprácu bolo oslovených celkom 359 firiem. V priebehu prieskumu boli osobne, telefonicky, alebo elektronicky oslovení zástupcovia firiem s rôznym zameraním. Dotazník bol spracovaný v programe MS WORD.
Celková návratnosť vyplnených dotazníkov bola 34%. Údaje boli hromadne spracované a sú vyhodnocované komplexne teda bez väzby na konkrétne firmy.
Rozčlenenie firiem podľa odvetvia bolo spracované podľa údajov deklarovaných samotnými firmami. Obdobný postup bol použitý aj pri triedení firiem podľa veľkosti.
V celkovom pohľade bol dotazník relatívne najčastejšie vyplňovaný personalistom alebo ním sprostredkovanou osobou z oddelenia kvality a výroby. V prípade malých firiem bol dotazník najčastejšie vyplňovaný konateľom, alebo riaditeľom.
Prieskum vykonávali pracovníci zamestnaní v rámci projektu.   Výskumné činnosti spočívali vo vyhľadávaní, spracovaní a analyzovaní údajov získaných prostredníctvom výskumného dotazníka.
Získavanie údajov z dotazníkov sa uskutočnilo jednorázovo s cieľom poskytnúť relevantnú informáciu o požiadavkách zamestnávateľov.  
Kompetencie, ktoré boli uvedené v dotazníku, mali respondenti označiť podľa dôležitosti a potrebnosti. Označené kompetencie boli z kvalitatívnych  hodnotení prekódované do číselného vyjadrenia a následne pretransformované do grafického spracovania.


Tematické okruhy prieskumu


Predmet prieskumu:
-    kompetencie, ktoré zamestnávatelia vyžadujú,
-    pomer kľúčových a profesijných zručností,
-    akú dôležitosť prikladajú zamestnávatelia jednotlivým kľúčovým kompetenciám,
-    zamestnancov v závislosti na dosiahnutom vzdelaní,
-    znalosti, zručnosti a schopnosti, na ktoré by sa škola mala podľa názoru zamestnávateľov viac zamerať,
-    znalosti, zručnosti a schopnosti, ktoré zamestnávatelia rovnako považujú za dôležité,
-    očakávania zamestnávateľov v oblasti kompetencií.


Charakteristika prieskumnej vzorky


Do prieskumu boli prostredníctvom dotazníka zapojené firmy z okresov Slovenska, ktoré pôsobia v strojárskom alebo v príbuznom priemysle.

Hodnotenie kľúčových kompetencií zamestnancov vybranými zamestnávateľmi


Cieľom hodnotenia kľúčových kompetencií zamestnancov svojimi zamestnávateľmi, bolo zistiť, ktoré kompetencie a s akou mierou sú v danej firme najviac oceňované.


B)    PREVEDENIE PRIESKUMU V ZAHRANIČÍ REALIZOVANÝCH PROJEKTOV


V súčasnosti čelí Slovensko, ale aj iné členské štáty EÚ, problému nezamestnanosti, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje tak verejné financie, ako aj životnú úroveň obyvateľstva. Jedným z dôvodov, prečo majú uchádzači o zamestnanie problém uplatniť sa na trhu práce, je nesúlad medzi ich dosiahnutými vedomosťami a zručnosťami a požiadavkami zamestnávateľov. Tento stav do značnej miery súvisí s nízkou flexibilitou vzdelávacieho systému, v ktorom absentuje aktuálny, objektívny a komplexný opis požiadaviek trhu práce využiteľný pre formovanie skladby vhodných vzdelávacích programov. Ukazuje sa potreba vykonať analýzu monitorovania požiadaviek trhu práce a navrhnúť také riešenia, ktoré umožnia efektívny prenos požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu do vzdelávacieho systému.
Predpokladá sa, že k tomu významnou mierou prispeje realizácia národného projektu Národná sústava povolaní (NSP), ktorú zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje ako celoštátny, jednotný informačný systém opisu štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta. NSP bude určovať požiadavky na odborné zručnosti a praktické skúsenosti na vykonávanie pracovných činností na trhu práce. Centrom NSP sa stane Register zamestnaní vytvorený z národných štandardov zamestnaní, ktoré budú obsahovať požiadavky zamestnávateľov kladené na kvalifikovaný výkon zamestnaní. Register zamestnaní je vytváraný na platforme sektorových rád, v ktorých pôsobia odborníci z jednotlivých odvetví ekonomickej činnosti, z centrálnych aj regionálnych orgánov zamestnávateľských zväzov, odborových zväzov, orgánov štátnej správy, samosprávy, združení, komôr, škôl a výskumnej sféry. Správny výber členov sektorových rád a ich profesionálny prístup k tvorbe národných štandardov zamestnaní patria medzi významné predpoklady úspešnej realizácie projektu NSP. Zabezpečia, aby kvalifikačné požiadavky na vykonávateľov jednotlivých zamestnaní boli v Registri zamestnaní zadefinované komplexne a objektívne.
Tento projekt je v štádiu realizácie a jeho ukončenie bude koncom júna 2012, kde budú dostupné všetky výstupy projektu.  
Metodika k zosúladeniu dosiahnutých vedomosti a zručností s požiadavkami zamestnávateľov je podobná aj zahraničí. Pri vytvorení tejto analýzy sa vychádzalo z viacerých zdrojov - dokumentov, stratégií a štúdií. Dôležitými zdrojmi boli aj dokumenty jednotlivých ministerstiev a vládnych inštitúcií, ktoré zodpovedajú za riešenie prepojenia potrieb trhu práce so vzdelávacím systémom.


HOLANDSKO
V Holandsku je kvalifikácia základom pre štruktúru stredného odborného vzdelávania. Vzdelávacie odbory sú popísané v kvalifikačných záznamoch - charakterizujú podmienky, čo pracovník musí spĺňať, aby bol kvalifikovaný, opisujú jeho odbornú spôsobilosť. Tento systém je vo svete unikátny, pretože všetkých 240 kvalifikačných záznamov je vytvorených rovnako. Kvalifikačný súbor musí byť schválený zástupcami školstva a priemyslu, ktorí tvoria spoločné výbory. Kenniscentrá sú zodpovedné za ďalší rozvoj a udržiavanie aktuálnosti kvalifikačných záznamov zo svojho odvetvia. Colo ako nadriadený orgán pre Keniscentrá poskytuje v tejto oblasti poradenstvo. Pracovníci koordinačného centra následne hodnotia, či kvalifikačné záznamy spĺňajú normy.


VEĽKÁ BRITÁNIA
V roku 2008 bolo rozhodnuté o novej reformovanej Sústave pre kvalifikácie a kredity, ktorá má nahradiť Národnú sústavu kvalifikácií. Zodpovednými inštitúciami za prechod a implementáciu novej sústavy sú QCA, Ofqual a LSC (Learning and Skills Centres). Nová sústava umožní ľuďom získavať kvalifikácie v ich vlastnom tempe, podľa ich vlastného zváženia jednak čo sa týka počtu, predmetov ale aj poskytovateľa vzdelávania. Vzdelávanie bude spojené s ich osobou bez ohľadu na to, či zmenia zamestnanie. Pre zamestnávateľov bude ľahšie nájsť, prípadne si „vypracovať“ zamestnancov s kvalifikáciami, ktoré sú pre ich organizáciu nutné. Táto nová sústava bola pozitívne prijatá zamestnávateľmi ale aj školiacimi strediskami. Ku koncu roka 2008 prostredníctvom nového systému získalo kvalifikáciu viac ako 20 000 jednotlivcov.
Ďalšími kľúčovými odporúčaniami boli presmerovanie financovania všetkého zamestnávateľského vzdelávania (okrem komunitného) cez Train to Gain systém a Vzdelávacie účty do roku 2010, na posilnenie hlasu zamestnávateľov vytvoriť novú inštitúciu – Komisiu pre zamestnanosť a zručnosti (UKCES), reformovať sektorové rady, vytvoriť tzv. Skills Pledge – verejný záväzok zamestnávateľa vzdelávať svojich zamestnancov na min. úroveň kvalifikácie 2.


ČESKÁ REPUBLIKA
Sektorové rady pracujú pre Národnú sústavu povolaní, aj Národnú sústavu kvalifikácií (podobne sa to realizuje teraz na Slovensku). Cieľom NSP je popísať existujúce jednotky práce na trhu práce a rozvíjať tak Katalóg Národnej sústavy povolaní na www.nsp.cz ako podklad pre rozvoj Národnej sústavy kvalifikácií. Cieľom NSK je vytvoriť možnosť uznávania čiastkových kvalifikácií občanov získaných v škole, praxou i samovzdelávaním a rozvíjať tak databázy NSP. Ide o to, kto a ako bude tieto kvalifikácie hodnotiť.
V prvom štvrťroku 2010 bolo vykonaných niekoľko analýz na posúdenie súčasného stavu sektorových rád a situácie v zahraničí, ktoré by mali spolu s doterajšími skúsenosťami pomôcť k vytvoreniu optimálnej a vyváženej siete sektorových rád a prípadne menších subjektov (tzv. expertných tímov) pre zaisťovanie potrieb v oblasti rozvoja ľudských zdrojov na národnej úrovni, pokrývajúcich celé národné hospodárstvo.


FRANCÚZSKO
Vo vzťahu k vzdelávaniu zamestnancov majú zamestnávatelia vo Francúzsku dve základné povinnosti:
•    participovať na financovaní ďalšieho odborného vzdelávania prostredníctvom odvodov do fondu ďalšieho odborného vzdelávania (výška závisí od veľkosti podniku),
•    rokovať so zástupcami zamestnancov o otázke vzdelávacieho plánu podniku.
Ak sa zamestnanec zúčastňuje vzdelávania, ktoré bolo definované vo vzdelávacom pláne podniku, vzdelávanie sa považuje za vykonávanie práce. Z tohto dôvodu zamestnanec vzdelávaciu aktivitu nesmie odmietnuť (právo odmietnuť má iba vo výnimočných prípadoch).

 

C)    VYPRACOVANÁ ANALÝZA POŽADOVANÝCH KOMPETENCIÍ ZAMESTNANCOV

 

Cieľom dotazníkového prieskumu a interview medzi oslovenými firmami bolo zistiť, ktoré z volených základných kompetencií považujú za kľúčové. Najviac respondentov považuje za kľúčovú kompetenciu v strojárskom sektore „schopnosť vedieť využívať nové technológie a CAD/CAM systémy a zároveň trvalé zlepšovanie procesov známe ako inžinierstvo kvality produkcie“. Ďalšou požadovanou kľúčovou kompetenciu, ktorá vznikla na základe prieskumu, je „schopnosť ovládania technického prevažne anglického jazyka a kompetencia, ktorá je nevyhnutná pre ďalší rozvoj pracovníkov – ochota  celoživotne sa vzdelávať a stať sa tak jednotlivcom, ktorý je flexibilný a byť tak schopný reagovať na každodenne sa meniace okolie. Z prieskumu ďalej vyplýva potreba posilnenia pracovných činnosti hlavne v oblasti výberu kontrolných meradiel a ich použitia, programovania NC a CNC strojov, ovládanie riadiacich systémov ako napríklad SINUMERIK, HEIDENHAM a ďalšie práce na obrábacích strojoch. Z odborných vedomosti, je kladená požiadavka na znalosť čítať výkresy a schopnosť stanoviť správny technologický postup, výber vhodných nástrojov, prehľad o riadiacich systémoch a programovacích jazykoch, prehľad o NC a CNC strojoch, znalosť technických softvérov.
Slovenského zamestnávateľa preto čoraz viac zaujímajú podmienky vstupu, znalosti príslušných predpisov a zákonných noriem, z ktorých najdôležitejšie sa týkajú CE značenia.
Na základe už vypracovanej analýzy kľúčových kompetencií zamestnancov bude prijatý návrh pre vytvorenie komplexného obsahu a metodík ďalšieho vzdelávania – vytvorenie vzdelávacích materiálov a metodických postupov potrebných pre výučbu, spolu s e-learningovým výstupom. Dôraz bude kladený na  prihliadnutie a zakomponovanie požiadaviek zamestnávateľov na kľúčové kompetencie zamestnancov v súlade s požiadavkami definovanými európskou komisiou.

 
2. Vytvorenie obsahu modulárneho vzdelávania PDF Vytlačiť E-mail

 

 

Vytvorenie komplexnejšieho obsahu ďalšieho vzdelávania zameraného na kompetencie zamestnancov je realizované v 4 fázach.

 

Prvá fáza:   Navrhnutie vzdelávacích modulov

 

Na základe výsledkov analýzy kľúčových požadovaných kompetencií sú zadefinované aktuálne potreby a nedostatky v kompetenciách zamestnancov, ktoré sú rozdelené do modulov.

Vzdelávací modul I. - Zlepšovanie kvality v strojárenskom priemysle

 

Každý zavedený systém kvality musí byť udržiavaný a trvalo zlepšovaný.

K trvalému zlepšovaniu sa musí pristupovať s riadne zadefinovanými jednotlivými činnosťami, ktoré sú súčasťou plánovania kvality:

1) Čo sa má dosiahnuť? - Stanovenie budúcich cieľov.

2) Kto to má dosiahnuť? - Stanovenie zodpovednosti za splnenie cieľov.

3) Ako sa to má dosiahnuť? - Stanovenie metód a prostriedkov k splneniu cieľov.

4) S akými zdrojmi sa to má dosiahnuť? - Stanovenie finančných prostriedkov splnenia

   cieľov.

5) S akými hmotnými vstupmi sa to má dosiahnuť? - Stanovenie budúcich požiadaviek na

   ...dodávok.

Uvedené požiadavky sa dosahujú napríklad prostredníctvom cieľa kvality t.j. kvantifikovania, charakterizácie údaja určitého znaku kvality, ktorý chceme dosiahnuť v budúcnosti. Je to kombinácia výrobkov a parametrov procesu, napr. technologických podmienok, ku ktorým musia byť jednoznačne určené zodpovednosti. Zlepšovanie kvality sa dosahuje aj prostredníctvom štatistických metód alebo zabezpečovania kvality v zásobovaní.

Plánovanie kvality je proces formovania cieľov kvality a vývoja prostriedkov s maximálnym ohľadom na požiadavky zákazníkov. Nadväzuje na politiku kvality, rozpracovanejšiu do konkrétnej podoby.

Cieľom modulu „Zlepšovanie kvality v strojárenskom priemysle“, je poskytnúť informácie, ktoré jednotlivcovi sprostredkuje kompetencie pre osvojenie si vedeckých metód riadenia a filozofiu komplexného prístupu zabezpečovania a zlepšovania kvality (TQM – Total Quality Management).

Modul pozostáva z jednotlivých okruhov:

- Meranie spokojnosti zákazníka z pohľadu manažérstva kvality a marketingu.

- Riešenie chybovosti a jej príčin na pracovisku.

- Angažovanosť ľudí a ich kompetentnosť v systémoch manažérstva kvality.

Po absolvovaní štúdia daného modulu je jednotlivec schopný vytvárať v rôznych situáciách víziu, politiku a stratégiu, vytvárať komunikačné väzby a netradičné postupy v procesne orientovaných systémoch.

Je schopný rozpracovávať postupy podnikateľského samohodnotenia a vytvárať netradičné

opatrenia založené na diagnostických postupoch zlepšovania. Má znalosti z metodológie analýzy procesov ako aj metrologických systémov a je schopný skúmať a vyvíjať nové, progresívne postupy. Dokáže analyzovať existujúce a navrhovať nové integrované manažérske systémy a manažérske informačné systémy. Má znalosti a predpoklady pre prácu v aplikovanom výskume a vývoji procesov a samotných produktov, má znalosti o vykonávaní integrovaných auditov v rôznych typoch organizácií. Má znalosti a predpoklady pre prácu vo

vrcholovom manažmente organizácií.

Vzdelávací modul II. - Značka CE – nové trendy v posudzovaní zhody strojných zariadení

Výrobné kapacity na Slovensku presahujú viacnásobne kapacitu Slovenského trhu. To znamená, že výrobcovia sú nútení hľadať nových zákazníkov na trhoch v zahraničí. Jedine tento prístup môže zabezpečiť trvalo udržateľný rast každého jednotlivého podniku ako aj celej ekonomiky.

Z hľadiska dlhodobej perspektívy je pre nás najdôležitejší trh Európskej únie. Nedávne začatie rozhovorov EÚ so Slovenskou republikou o vstupe túto tendenciu ešte viac zdôrazňuje.

Slovenský export na trh EÚ neustále rastie. V roku 1998 slovenský vývoz do EÚ presiahol 55 % celého exportu a dovoz z EÚ presiahol 50 % všetkých dovozov. Malé a stredné podniky (MSP) participuje na vývoze 45 % a dovoze 54 %. To znamená,

že mnoho MSP si uvedomuje nutnosť prispôsobiť svoju výrobu, marketing a obchodnú politiku požiadavkám EÚ. Tento postoj je zreteľný v rastúcom záujme o informácie v oblasti exportu, colných postupov a certifikačných procedúr. Mnohé podniky hľadajú tieto informácie aj v Euro Info

Centre (EIC), ktoré je súčasťou informačnej siete Európskej komisie.

Slovenského zamestnávateľa preto čoraz viac zaujímajú podmienky vstupu, znalosti príslušných predpisov a zákonných noriem, z ktorých najdôležitejšie sa týkajú CE značenia.

Modul poskytuje návod, ktorého cieľom je poskytnúť všeobecné kritériá na vypracovanie vyhlásenia zhody dodávateľom. Stanovuje postupy, ktoré sa majú použiť, keď dodávateľ ponúka výrobok alebo sa od neho vyžaduje vyhlásenie, že výrobok, proces alebo služba sú v zhode s normatívnymi dokumentmi, ktoré môžu obsahovať normy. Takéto vyhlásenie

zhody vydané dodávateľom môže odkazovať aj na výsledky posudzovaní vykonaných jednou alebo viacerými tretími stranami. Takéto odkazy sa v nijakom prípade nemajú pokladať za spôsob znižovania zodpovednosti dodávateľa.

Vzdelávací modul III. – Priemyselné riadiace systémy v strojárstve

 

Získané teoretické a praktické zručnosti sú využiteľné vo firmách zaoberajúcich sa strojárskou výrobou obrábaním, programovaním CNC obrábacích strojov, simulácii technologických procesov, priemyselnému dizajnu a konštrukcii s počítačovou podporou CAE systémov. Okrem strojárskeho priemyslu a je logická nadväznosť na elektrotechnický priemysel, teda prostredníctvom systémov logického a programového riadenia sú jednotlivé

oblasti navzájom úzko prepojené.

Absolventi uvedeného modulu nájdu uplatnenie v strojárskom, automobilovom, elektrotechnickom priemysle, získajú praktické vedomosti z oblasti CAD/CAM/CAE, čo je trend v automatizácii celého výrobného procesu, skracovaní časov jednotlivých činností pri dodržaní požadovanej kvality na výsledný produkt, proces či služby.

Zvýšenie kvalifikácie prostredníctvom modulu III. Prinesie absolventom znalosti z daného odboru, pretože neustále rastie dopyt po kvalitných programátoroch, dizajnéroch, aplikačných inžinieroch, konštruktéroch a pod.

Odborné témy obsiahnuté v module III sú naviazané na požiadavky pracovných pozícií na slovenskom, českom, ale i zahraničnom trhu (napríklad. Automobilový priemysel – KIA, PSA, Volkswagen, BMW, Mercedes Benz). Ďalej tiež BOSCH, FANUC, SIEMENS, prípadne ďalšie renomované firmy participujúce na strojárskom, automobilovom, leteckom priemysle (Dassault Systémes – s produktom CATIA V5, V6 – CAE systém – vývoj pre letecký priemysel Airbus, Boeing, kozmický program – návrh komponentov a zostáv pre

rakety Arianne a pod.).

V Trenčíne už v nedávnej minulosti prebehla séria úspešných medzinárodných školení v rámci medzinárodného projektu „Podpora obnovy Iraku“. Predmetom školenia bolo „Programovanie CNC strojov, CAD/CAM systémy v procese obrábania, Obsluha CNC strojov a pod“.

Trendom súčasnej strojárskej výroby je aplikácia viacero úrovní programovania CNC obrábacích strojov. CNC riadiace systémy ako súčasť obrábacích strojov (CNC sústruhy, frézovačky, horizontálne, vertikálne, 5 a viacosové obrábacie centrá) pozostávajú z vlastných tzv. programovacích jazykov obsahujúcich príslušné NC kódy. Program pozostáva so sústavy ISO kódov, ktoré majú určitú syntax a na tomto základe vzniká výsledný produkt –

90strojárska súčiastka. Štruktúra, význam a syntax jednotlivých NC kódov sú pre určité typy CNC riadiacich systémov podobné alebo odlišné. V rámci jednotlivých riadiacich systémov existujú tri úrovne programovania CNC obrábacích strojov. Prvou úrovňou je tzv. DIN ISO programovanie. Pozostáva z ručného vytvorenia CNC programu operátorom pomocou sady NC kódov, ktoré majú určitú syntax. Druhou úrovňou je tzv. dielenské programovanie, čo je

nadstavba DIN ISO programovania.

Využíva kombináciu ručného zostavovania NC programu pomocou kódov v kombinácii s aplikáciou grafického CAD/CAM prostredia. Najvyššou úrovňou CNC programovania obrábacích strojov je využitie príslušného typu CAD/CAM systému (model CAD, technológia

obrábania, nástroje, stroj CAM). CAD/CAM systémy musia obsahovať súčasť nazývanú postprocesor. Ten preloží a vygeneruje CNC program z príslušného CAD/CAM systému v tvare ISO kódu do daného konkrétneho CNC obrábacieho stroja obsahujúceho konkrétny CNC riadiaci systém.

Vzdelávací modulu IV. – Odborná jazyková príprava v anglickom jazyku pre oblasť strojárstva

 

Absencia cudzojazyčných kompetencií vo vzťahu k výrobným technológiám je stále častejším nedostatkom v rozvíjajúcom sa trende v strojárskom priemysle.

Súčasný prudký rozvoj informačno-komunikačných technológií je nerozlučne spätý s neustálym nárastom potreby ovládania cudzieho jazyka. V procese spoločenských zmien je nevyhnutná aj zmena v koncepcii a prístupe vyučovania cudzích jazykov v oblasti technického vyučovania.

Spoločenské zmeny na Slovensku po roku 1989 priniesli do výučby cudzích jazykov na technických vysokých školách mnoho problémov, ktoré bolo treba riešiť v pomerne krátkom čase. Nastalo obdobie určitého experimentovania v hľadaní obsahovej orientácie výučby cudzích jazykov, súčasne s tým spojenej primeranej študijnej literatúry v stanovení adekvátneho rozsahu výučby a jej zaradeniu do celkovej štruktúry učebných predmetov. Výučba cudzích jazykov sa nevyhla určitému prechodnému obdobiu, ktoré sa postupne vykryštalizovalo do súčasnej obsahovej orientácie – angličtina, nemčina a ruština pre technické účely a hospodársku prax.

Cieľom IV. Vzdelávacieho modulu je rozvinúť u jednotlivca existujúcu komunikačnú úroveň v anglickom jazyka, na úroveň bežnej komunikácie prostredníctvom terminológie z prostredia strojárskeho priemyslu.

Modul „Odborná jazyková príprava v anglickom jazyku pre oblasť strojárstva“, pozostáva z podmodulov:

- Typy priemyslu, časti výrobného podniku a infraštruktúra.

- Materiály a ich vlastnosti, fyzikálne veličiny.

- Nástroje, zariadenia a ich funkcie.

- Systémy – vykurovací, elektrický a chladiaci.

- Výrobné linky a robotizácia v automobilovom priemysle.

- Procesy vo výrobnom podniku.

- Technologické inovácie.

- „Eko-friendly“ priemysel, nulové emisie.

- Bezpečnosť pri práci, bezpečnostné riziká a mimoriadne situácie.

- Technická podpora, reporting klientom, riešenie reklamácií.

 

Druhá fáza:  Akreditácia vzdelávacieho programu

Na úrovni Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa akreditácia realizuje vo viacerých oblastiach.

Jednou z nich je aj :

Akreditácia v oblasti ďalšieho vzdelávania , je štátne overenie spôsobilosti vzdelávacej inštitúcie uskutočňovať akreditovaný vzdelávací program na základe splnenia podmienok ustanovených zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. O udelení akreditácie rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe stanoviska akreditačnej komisie pre ďalšie vzdelávanie.

Nami vytvorený vzdelávací program je :

 

1. Vzdelávací program nečlenený na moduly – nemodulový

 

2. Vzdelávací program členený na moduly – modulový

 • Vzdelávací program je zostavený z  viacerých modulov, pričom jednotlivé moduly majú logickú súvislosť.
 • Modulom sa rozumie samostatná, ucelená, záväzná, časová a obsahová vzdelávacia jednotka vzdelávacieho programu.
 • Stanovené cieľové skupiny vo všetkých moduloch sú identické s tým, že jednotlivé moduly sú akousi „skladačkou“ vzdelávacích jednotiek, pričom stanovené cieľové skupiny môžu podľa potreby absolvovať iba vybrané moduly, ale takisto ich môžu zabsolvovať všetky.
 • Jeden modul je v rozsahu 45 minút.
 • Názvy a obsahové zameranie modulov súvisia s hlavným názvom a zameraním celého vzdelávacieho programu.

Výstupom aktivity č. 2 je získanie potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania:

Modulový:

 1. I.Rozvoj zručností pracovníkovstrojárenskom priemysle

č.POA: 2680/2011/78/1

 

                   Modul :    Zlepšovanie kvality v strojárenskom priemysle

                   Modul :    Značka CE – nové trendy v posudzovaní zhody strojných zariadení

                   Modul :    Priemyselné riadiace systémy v strojárstve

 

Nemodulový:

 

 1. II.Odborná jazyková prípravaanglickom jazyku pre oblasť strojárstva

č.POA: 2680/2011/78/2

Cieľová skupina:

Pracovníci pracujúci vo výrobných, v obchodných spoločnostiach a v štátnych a súkromných podnikoch a spoločnostiach so zameraním na strojárenský, stavebnícky, chemický a textilný, elektrotechnický a zdravotnícky priemysel.

 

Tretia fáza: Metodika

 

spracovanie obsahu a metodík vzdelávacích materiálov ďalšieho vzdelávania.

 

 

            Vzdelávací materiál je výstupom projektu s názvom „Akreditácia inovatívneho vzdelávania v odvetví strojárenského priemyslu“ v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 2 - Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ, Opatrenie 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania, Rámcová aktivita 2.1.4: Podpora ďalšieho vzdelávania v jednotlivých sektoroch, VÝZVA OPV-2009/2.1/01-SORO.

Vzdelávací materiál je vytvorený na základe dvoch akreditovaných programov:

I.       Rozvoj zručností pracovníkov v strojárenskom priemysle

 

                   Modul :    Zlepšovanie kvality v strojárenskom priemysle

                   Modul :    Značka CE – nové trendy v posudzovaní zhody strojných zariadení

                   Modul :    Priemyselné riadiace systémy v strojárstve

 

II.     Odborná jazyková príprava v anglickom jazyku pre oblasť strojárstva

Na základe analýzy kľúčových požadovaných kompetencií je vytvorený komplexný vzdelávací obsah pod názvom „Rozvoj zručností pracovníkov v strojárenskom priemysle v súlade s požiadavkami súčasných trendov“, ktorý je spracovaný do 4 metodík pod názvami:

 • Zlepšovanie kvality v strojárenskom priemysle

 

 • Značka CE – nové trendy v posudzovaní zhody strojných zariadení

 

 • Priemyselné riadiace systémy v strojárstve
 • Odborná jazyková príprava v anglickom jazyku pre oblasť strojárstva

 

V jednotlivých metodikách sú zakomponované požiadavky zamestnávateľov na kľúčové kompetencie zamestnancov v súlade s požiadavkami definovanými európskou komisiou.

KURZY

Základnou stavebnou jednotkou každej metodiky sú kurzy – samostatné vedomostné celky – ktoré ďalej pozostávajú z jednotlivých lekcií. Každá lekcia je pripravená ako návod na odučenie jednej samostatnej vyučovacej hodiny v dĺžke 45 minút.

Jednotlivé kurzy sú pripravené tak, aby lekcie v rámci nich vytvárali konzistentný celok. Lektor tak dostáva do rúk kompletné podklady pre výučbu daného modulu či jeho časti – kurzy.

LEKCIE

Cieľom autorov bolo pripraviť komplexné podklady pre výučbu tematických celkov. Štruktúra jednotlivých lekcií tomuto cieľu zodpovedá.

Lektor sa môže rozhodnúť nasledovať metodický postup, ktorý je vlastne konkrétnym návodom, ako krok za krokom odučiť každú z tém. Dôsledné dodržiavanie tohto postupu však nie je nevyhnutné. Je na kreativite lektora, či lekcie využije ako námet pre vlastný výklad alebo ich môže spájať podľa svojej potreby.

 

Obsah každej lekcie je rozdelený do nasledujúcej štruktúry:

 

-          Cieľ lekcie

-          Hlavná myšlienka

-          Domáca úloha

-          Základné pojmy

-          Pomôcky a metódy

-          Časový harmonogram

-          Využiteľnosť lekcie

-          Učebný text

-          Príklady

-          Metodický postup lekcie

-          Pomôcka pre aktivitu

-          Poznámky pre študentov

-          Domáca úloha

-          Použiteľná literatúra

 

Štvrtá fáza:   E-learning

 

Finálnou fázou aktivity bolo vytvorenie výstupu  vzdelávacích kurzov v podobe  E-learningu, v rámci ktorého bude zabezpečený prenos know-how od spolupracujúcich IT odborníkov smerom do spoločnosti.

E-learningová stránka poskytuje v prvom rade prehľadné informácie, je prístupná a použiteľná.  Nie je dôležité, aby priťahovala oko užívateľa, ale aby ju skoro nevnímal a nekládla mu zbytočné prekážky. Obsah grafických prvok je zredukované na minimum, dôležité je dostatočné silné kontrasty medzi písmom a jeho pozadím, použitie bežného písma.

Obsah E-learningu je rozdelený na  jednotlivé kurzy modulov:

 1. I.Zlepšovanie kvality v strojárenskom priemysle
 2. II.Značka CE – nové trendy v posudzovaní zhody strojných zariadení
 3. III.Priemyselné riadiace systémy v strojárstve
 4. IV.Odborná jazyková príprava v anglickom jazyku pre oblasť strojárstva

Zloženie vzdelávacieho programu:

 

Moduly –    ucelené učebné jednotky

Jednotky – dielčie časti a pasáže modulov, ktoré môžu mať tieto formy:

 • študijný materiál vo forme HTML stránok, súborov na stiahnutie, FLASH animácií, štruktúrovaných prednášok a podobne
 • videoukážky a simulácie pracovných postupov s hovoreným výkladom a multimédiami
 • autotesty nadobudnutých zručností a vedomostí
 • pracovné zadania, ktoré účastníci vypracujú vždy ku dňu najbližšej online konzultácie
 • online konzultácie  – hodnotenie, diskusie, otázky…

 

Funkcionalita E-learning vzdelávacieho portálu:

 • správa používateľov (pridávanie, zmena a vymazávanie)
 • správa používateľských rolí  (pridávanie, zmena, vymazávanie – priraďovanie používateľských rolí jednotlivým používateľom)
 • správa kurzov  - vytváranie a zmena kurzov, priraďovanie kurzov študentom, deaktivácia kurzov, nastavenie ukončenia platnosti kurzu (kurzy môžu obsahovať základné multimediálne prvky ako zvuk, video, animácie a text)
 • štatistiky – podrobný prehľad aktivít používateľov v prostredí e-learningu, prehľad stavu kurzov pre jednotlivých študentov, úspešnosť kurzov, evidencia študijných výsledkov
 • správa testov – pridávanie, zmena a vymazávanie testov. Testy budú obsahovať  základné typy otázok ANO/NIE, výber z viacerých možností (multiselect), vkladanie textu (odpovede).

Spätná väzba bude zabezpečená aj pravidelným dopytovaním sa na kvalitu spolupráce v rámci tímu realizujúceho túto aktivitu ako aj časovú komfortnosť pri jej realizácii.

Výstupy z tejto aktivity budú môcť byť využívané pri aktivite 3.1., kde nastavenie systému monitorovania spätnej väzby bude možné realizovať prostredníctvom spracovávania reakcií, pripomienok a návrhov pri realizácii aktivity 1.1.

  

 

 3.  Vytvorenie systému kvality

Navrhnúť a vytvoriť komplexný systém kvality, získavania a spracovávania informácií, monitoringu, kontroly a implementácie zistení v rámci spätnej väzby.

Hlavné medzníky:

 • Sumarizované návrhy zamestnávateľov

Participácia zamestnávateľov na návrhu systému prostredníctvom identifikácie ich požiadaviek na sledovanie kvality kurzov ako aj možnosť ovplyvňovania obsahu vzdelávania.

 • Sumarizované návrhy zamestnancov

Participácia zamestnancov na návrhu systému prostredníctvom identifikácie ich požiadaviek na kvalitu vzdelávania.

 • Sumarizované návrhy lektorov

Tréneri – poskytnú realizátorom tejto aktivity informácie, skúsenosti a návrhy, ktoré získajú počas tréningu lektorov. 

 • Navrhnutý koncept systému
 • Pilotne otestovaný systém
 • Spustený systém

Spätná väzba bude získavaná najmä počas pilotného testovania navrhnutého systému prostredníctvom pripomienok a návrhov pracovníkov zodpovedných za danú aktivitu projektu. Po spustení systému do prevádzky budú jednotlivé návrhy zapracovávané kontinuálne v reálnom čase. Spätná väzba bude zabezpečená aj pravidelným dopytovaním sa na kvalitu systému ako aj časovú komfortnosť pri jeho navrhovaní.

I.Koncept systému kvality:

Experti sa v tejto fáze zamerali na systém kvality:

Bod 1:  Rozvoj zručností pracovníkov v strojárenskom priemysle v súlade s požiadavkami  

            súčasných trendov 

 Bod 2:  Systém kvality pri tvorbe akreditačného spisu

Bod 3: Systém  kvality vzdelávacích materiálov

Bod 4: Zvýšenie kvality elearningu